OPĆI UVJETI KORIŠTENJA DOM.HR WEB APLIKACIJE

Studeni 2021.
Ovo su Opći uvjeti korištenja DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“). Tvrtka NetBIT j.d.o.o. je licencirana tvrtka koji pruža svojim korisnicima uslugu korištenja DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE. Koristeći usluge DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE ili aplicirajući za korisnički račun izjavljujete da ste suglasni s ovim Općim uvjetima koji predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora sklopljenog između Vas i Tvrtke NetBIT j.d.o.o.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete. Ukoliko bilo koja odredba ovih Općih uvjeta nije jasna ili razumljiva slobodno nas kontaktirajte na Telefon: +385 95 385 4465, Email: netbit@netbit.hr; adresa: Savska cesta 155A, 10 000 Zagreb.

I/ OPĆE ODREDBE

1. Definicije pojmova
1.1. U ovim Općim uvjetima, osim ukoliko kontekst zahtijeva drugačije, sljedeći izrazi, korišteni ovdje, imati će sljedeća značenja:
„EUR“ znači službenu valutu u državama Europske unije;
"HRK" znači službenu valutu u Republici Hrvatskoj;
“Intelektualno vlasništvo“ znači sve patente, žigove, autorska prava, pravo industrijskog dizajna, know-how, povjerljive informacije i sva ili bilo koja druga intelektualna ili industrijska imovinska prava neovisno jesu li registrirana ili podobna za registraciju ili postoje na Teritoriju ili bilo kojem drugom dijelu svijeta, a pripadaju Tvrtki NetBIT j.d.o.o.;
“Korisnik“ znači svaka fizička ili pravna osoba koja zaključuje Ugovor sa NetBIT j.d.o.o.;
„Licenca“ znači pravo na korištenje DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE ili bilo kojeg drugog Proizvoda i/ili Usluge koju nudi NetBIT j.d.o.o.;
”Povjerljivi podatci“ znače sve informacije od povjerljive prirode s obzirom na poslovanje NetBIT j.d.o.o. uključujući, ali ne ograničavajući se na, ideje, metode poslovanja, cijene, poslovanje, financijski marketing, razvoj, formule, proizvode, popis klijenata ili detalja, kompjuterske sisteme i softver, know how ili druge stvari koje su označene kao „povjerljive“, ili za koje je razvidno kako se radi o osjetljivim informacijama ili poslovnoj tajni. U svakom slučaju, sadržaj ovog Ugovora i cijene koje je dostavio NetBIT j.d.o.o. smatrat će se povjerljivima;
„Proizvod“ znači svaki proizvod, softver, rješenje ili slično koje nudi i/ili prodaje NetBIT j.d.o.o., uključujući, ali ne ograničavajući se na DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJU;
„Radni dan“ znači svaki dan kada su poslovne banke otvorene za generalno poslovanje (uključujući usluge deviznog poslovanja i depozite stranih valuta) u Zagrebu, Hrvatska;
„Teritorij“ znači sve zemlje svijeta;
„Ugovor“ znači svaki Ugovor sklopljen između NetBIT j.d.o.o. i Korisnika uključujući ugovor o licenciji, ugovor o uslugama, ugovor o radu po narudžbi i drugi ugovori;
„Usluga“ znači svako razvijanje, održavanje, edukacija, izrada po narudžbi ili druga usluga koju nudi i pruža NetBIT j.d.o.o. temeljem odgovarajućeg Ugovoru ili vezano uz njega;
„Viša sila“ U vezi s bilo kojom Ugovornom stranom, znači okolnosti van razumne kontrole te Ugovorne strane, uključujući, bez ograničavanja, Božja djela, djela bilo koje vlade ili nadnacionalne vlasti, izbijanje sukoba, nacionalne ugroženosti, pobune, javni nemiri, požari, eksplozije, poplave, epidemije, isključenje s rada (bilo od strane stranke ili ne), ograničenja;
„NetBIT j.d.o.o.“ znači NETBIT j.d.o.o. za informatičke usluge, sa sjedištem u Savskoj cesti 155A, 10000 Zagreb, Hrvatska;
“DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJA“ znači softver, licencirani softver instaliran na web poslužitelju a služi za evidenciju korisnika doma za starije, vođenje troškova i administraciju djelatnika.

1.2. U ovim Općim uvjetima primjenjuju se slijedeća pravila tumačenja:
(i) osim ako kontekst drukčije ne zahtjeva, riječi u jednini uključuju i množinu te obratno;
(ii) upućivanje na određeni članak, odjeljak ili Prilog tumači se kao upućivanje na taj određeni članak, odjeljak ili Prilog ovih Općih uvjeta;
(iii) naslovi i podnaslovi su isključivo radi lakšeg snalaženja i nisu od utjecaja na tumačenje ovih Uvjeta korištenja;
(iv) svako upućivanje na odredbu zakona, znači upućivanje na tu odredbu kako se ista može izmijeniti s vremena na vrijeme;
(v) upućivanje na „osobu“ uključuje svaku osobu, fizičku ili pravnu, tvrtku, društvo, korporaciju, vladu, državu ili državnu agenciju, zakladu, društvo osoba ili udruženje (neovisno da li ima zasebnu pravnu osobnost) ili dvije ili više od naprijed navedenih te upućivanje na „osobu“ uključuje i njene univerzalne sljednike, dozvoljene primatelje i stjecatelje;
(vi) „uključujući“ i „uključuje“ će se smatrati da je praćeno izrazom „bez ograničenja“ pa i gdje to nije izričito tako navedeno.
1.3. Ovi Opći uvjeti predstavljaju sastavni dio svakog Ugovora zaključenog između NETBIT j.d.o.o. i Korisnika. Ukoliko bilo koja odredba odnosnog Ugovora nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, vrijede slijedeća pravila:
(i) u slučaju neusklađenosti u odnosu na razdoblje trajanja Ugovora, odredbe tog Ugovora će biti prevladavajuće;
(ii) u slučaju neusklađenosti što se tiče obrade osobnih podataka, održavanja i podrške, odredbe ovih Općih uvjeta će biti prevladavajuće;
(iii) u slučaju neusklađenosti što se tiče ostalih odredbi ovih Općih uvjeta, odredbe ovih Općih uvjeta će imati prednost.

2. Sklapanje i trajanje Ugovora
2.1. Ugovor se smatra zaključenim kada Korisnik prihvati i potpiše ponudu dostavljenu od strane NETBIT j.d.o.o.. Izvanredno, Ugovor se može isto tako zaključiti kada NETBIT j.d.o.o. prihvati i potpiše ponudu izdanu od strane Korisnika.
2.2. Trajanje Ugovora je određeno u svakoj izdanoj ponudi. Ako ponudom nije drugačije propisano primjenjuju se slijedeća načela:
(i) Ako se Ugovor odnosi na specifičnu radnju (na primjer, edukacija ili izrada rada po narudžbi), Ugovor automatski prestaje nakon što je isporučena naručena usluga;
(ii) Ako se Ugovor odnosi na ponavljajuću uslugu (na primjer, pretplata za korištenje pojedinog softvera), Ugovor se smatra sklopljenim na period od 12 ili 24 mjeseci ili na neodređeno vrijeme, odnosno drugo vremensko razdoblje određeno u odnosnoj ponudi.
2.3. Ugovor koji se odnosi na ponavljajuće usluge se uvijek automatski obnavlja po isteku prethodno ugovorenog perioda i produžuje se za isti period, osim ako nije drugačije izričito određeno u ponudi.

3. Izvršenje Ugovora
3.1. NETBIT j.d.o.o. će nastojati dostaviti naručene Proizvode i/ili Usluge u dogovoreno vrijeme, no najavljeni rokovi isporuke se trebaju tretirati isključivo kao namjeravani datum isporuke, a nikako kao krajnji rok isporuke. Ukoliko iz bilo kojeg razloga nećemo biti u mogućnosti isporuku izvršiti u dogovoreno vrijeme, biti ćete o tome obaviješteni što je to prije moguće.
3.2. U svrhu isporuke dogovorenih Proizvoda ili Usluga, NETBIT j.d.o.o. će možda morati angažirati treće strane radi izvršenja određenog posla, o čemu ćete biti obaviješteni. Također ćemo vas pravovremeno obavijestiti o trošku takvih trećih strana te će se u izvršenje krenuti tek po primitku Vaše potvrde da ste s istim suglasni. Za uspješnu suradnju, od Vas tražimo podršku u nekoliko slučaja, kao što su:
(i) morati ćete nas upoznati sa svim informacijama koje NETBIT j.d.o.o. može razumno tražiti od vas ili za koje možete razumno pretpostaviti da su nam neophodne za sastavljanje odgovarajuće ponude i za isporuku usluge;
(ii) trebati ćete nam pružiti svu podršku koju ćemo razumno zahtijevati. Primjerice, morati ćete NETBIT j.d.o.o. dati pristup korisničkom računu za (online) usluge trećih strana, ukoliko je to potrebno kako bi ispravno konfigurirali naš softver;
(iii) ukoliko se rad izvršava na Vašoj lokaciji, trebati ćete nam omogućiti pristup i svu potrebnu opremu neophodnu za isporuku dogovorenog posla. Ove usluge se mogu dodatno naplatiti.
3.3. Ukoliko nam pravovremeno ne dostavite potpune informacije, postoji mogućnost da će to utjecati na dogovoreni datum isporuke Proizvoda ili Usluge te u takvom slučaju NETBIT j.d.o.o. ima pravo na odgovarajuću izmjenu cijene, o čemu će Korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

4. Licenca
4.1.Korištenje DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE (i moguće drugih materijala koje dostavlja NETBIT j.d.o.o.) zahtjeva Licencu. Licenca je vezana uz pretplatu na DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE što je određeno Ugovorom koji se sklapa između Korisnika i NETBIT j.d.o.o..
4.2. Licenca je neprenosiva te vrijedi za cijelo vrijeme trajanja ugovorenog perioda pretplate. S osnove Ugovora Korisnici će imati neisključivu licencu pa tako prihvaćaju da će se i treće strane (drugi korisnici) služiti softverom, pristupajući mu sa samo njima znanim pristupnim podacima.
4.3. Korisnicima će biti omogućena prava korištenja softvera kako je to određeno u prihvaćenoj ponudi ili zasebnom dokumentu izdanom od strane NETBIT j.d.o.o. a u pisanom obliku. Licence su pojedinačne za svakog Korisnika i smiju biti korištene isključivo unutar Korisnikovog vlastitog društva. Nije dozvoljeno davati pristup DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJI i/ili drugim materijalima DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE trećim osobama. Dodatno, nemate pravo kopirati ili pristupiti izvornom kodu DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE.
4.4. Moguće je integrirati softver trećih strana u DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJI . Korištenje takvih softvera moguće je podložno uvjetima korištenja od strane takve treće osobe. U tom slučaju, dostaviti ćemo Vam takve uvjete korištenja te će se isti također primjenjivati na Ugovor. Osim ukoliko nije drugačije navedeno u takvim uvjetima, ovi Opći uvjeti primjenjuju se i na korištenje softvera trećih strana.

5. Korisnički račun
5.1. Za pristup DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJI Korisnici moraju imati Korisnički račun. Korisnicima će se dostaviti pristupni podatci za administratorski korisnički račun, u vrijeme otvaranja računa, a najkasnije 7 dana nakon zaprimanja potpisane ponude. Taj korisnički račun omogućava Korisnicima da upravljaju softverom i kreiraju pojedinačne korisničke račune za krajnje korisnike i djelatnike.
5.2. Svaki je korisnički račun personaliziran i ne smije biti dijeljen između više osoba.
5.3. Sve radnje u administratorskom korisničkom računu, kao i kreirani korisnici, Vaša su odgovornost i trošak. Ako se posumnja na zloupotrebu, morate što prije promijeniti pristupne podatke i lozinku za konkretnog korisnika i o tome obavijestiti NETBIT j.d.o.o.

6. Korištenje Vaših podataka
6.1. DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJA Vam omogućava pohranjivanje datoteka i podataka.
6.2. NETBIT j.d.o.o. ima pravo korištenja tih datoteka i podataka isključivo radi izvršenja obveza iz zaključenog Ugovora. Po prestanku Ugovora, NETBIT j.d.o.o. će obrisati datoteke i podatke pri čemu NETBIT j.d.o.o. nije obavezan izraditi kopiju datoteka ili podataka. Stoga morate samostalno osigurati kopiju vlastitih podataka i datoteka, ili zatražiti isto od nas, ali prije prestanka Ugovora. Trošak kopiranja i dostave datoteka i podataka nije uključen u dogovorenu cijenu te postoji mogućnost dodatne naplate, a cijena je jasno istaknuta na web stranici: Cjenik korištenja programa – Pametni dom
6.3. Budući da podaci Korisnika uključuju i osobne podatke, dodatna i/ili različita pravila mogu također biti primjenjiva. Za više detalja o tome upućujemo Vas na dio III/ Obrada osobnih podataka, ovih Općih uvjeta.

7. Povjerljivost
7.1. Korisnici su odgovorni i obvezni čuvati strogo povjerljivim sve Povjerljive podatke koje zaprime od NETBIT j.d.o.o.. Povjerljivi podaci mogu biti otkriveni samo onim zaposlenicima koji takve podatke moraju znati, pri čemu isti također moraju biti upoznati i vezani istom obvezom čuvanja povjerljivosti tih podataka. Dijeljenje Povjerljivih podataka sa trećim stranama zahtjeva prethodni pisani pristanak NETBIT j.d.o.o..
7.2. Po prestanku Ugovora ili na raniji zahtjev NETBIT-a j.d.o.o., Korisnik mora uništiti Povjerljive podatke. Uništenje podataka mora pisano potvrditi i zahtijevati isključivo NETBIT j.d.o.o.. Ukoliko bilo tko u ime tvrtke NETBIT j.d.o.o. od Vas zahtjeva bilo kakvu intervenciju, brisanje ili odavanje podataka odmah obavijestite tvrtku NETBIT j.d.o.o.

8. Cijene i način plaćanja
8.1. Cijene Proizvoda i Usluga koje NETBIT j.d.o.o. nudi navedene su u dostavljenoj ponudi. Sve navedene cijene su bez PDV-a, osim ako nije drugačije izričito navedeno. PDV i drugi porezi ili naknade će biti uračunati u skladu sa primjenjivim zakonima. Tvrtka NETBIT j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a te Sukladno čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porez nije obračunat te se na ponudi i računu ne obračunava i ne prikazuje.
8.2. Računi se dostavljaju elektronskom poštom, osim ako nije drugačije zatraženo ili propisano.
8.3. Rok dospijeća svakog računa je 30 dana od dana izdavanja, osim u slučaju ako nije drugačije izričito ugovoreno ili navedeno u ponudi. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem, NETBIT j.d.o.o. ima pravo na zakonske zatezne kamate.
8.4. NETBIT j.d.o.o. zadržava pravo zatvoriti Korisnikov DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJA korisnički račun u slučaju kašnjenja s plaćanjem, bez posebne pisane obavijesti.
8.5. Ukoliko račun treba sadržavati broj narudžbenice (ili slične reference ili detalje), o tome nas morate obavijestiti u trenutku sklapanja Ugovora, ili najkasnije 7 dana prije dana izdavanja računa.
8.6. Ukoliko Korisnik unaprijed u cijelosti izvrši jednokratno plaćanje ukupne vrijednosti Ugovora koji uključuje Usluge i godišnje Licence te povezane Proizvode, isti nema pravo na povrat sredstava u slučaju raskida Ugovora prije proteka roka na koji je Ugovor zaključen. Proporcionalni iznos ugovorene cijene koji se odnosi na preostalo razdoblje od raskida do proteka roka na koji je Ugovor zaključen predstavlja ugovornu kaznu zbog prijevremenog raskida Ugovora. Za svo vrijeme trajanja Ugovora koji je unaprijed u cijelosti plaćen, a korisnik je odustao od daljnjeg korištenja programa, DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJA će biti dostupna i raspoloživa na korištenje tijekom cijelog trajanja Ugovora do njegovog isteka, a potom će ista biti uništena kao i svi dokumenti i podaci koji su unešeni tijekom trajanja Ugovora.

9. Početno uspostavljanje DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJA računa:
9.1. Kako biste nam omogućili da dovršimo uspostavljanje Vašeg računa na datum određen u Ugovoru, svi materijali i odobrenja za dizajn i postavljanje korisničkog računa moraju se predati najkasnije 5 Radnih dana prije datuma uspostave računa. Ovisno o Proizvodu koji izaberete, naplatit će Vam se jednokratna naknada za uspostavljanje.
9.2. Uspostavljanje Vašeg računa izvršiti će stručnjak za administratorske poslove tvrtke NETBIT j.d.o.o. te ono obuhvaća:
(i) prikupljanje svih potrebnih podataka putem uvodnog razgovora;
(ii) uspostavljanje korisničkog računa u DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJI;
(iii) unos ključnih informacija u Korisnički račun;
(iv) izvedbu, ispravke i uvođenje responzivnog prilagođenog predloška;
(v) definiranje strukture polja baze podataka i (kao podrška Korisniku), prvo učitavanje baze podataka za vođenje administrativnih zadataka Doma za starije;
(vi) postavljanje početnih informacija i predefiniranih općih podataka
(vii) početnu obuku korištenja DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE.
9.3. U slučaju da je početno uspostavljanje izvršeno, Korisnik se obvezuje u cijelosti naknaditi trošak jednokratne naknade za uspostavljanje i u slučaju da je raskinuo Ugovor prije prvog korištenja ukoliko je ista navedena u ponudi.

10. Slanje poruka
10.1. Kako bismo Vam omogućili korištenje DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE potrebno je da nam dostavite informaciju o veličini Vašeg doma tj. broju korisnika. Sukladno tome dostaviti ćemo Vam ponudu koja odgovara veličini vašeg objekta.
10.2. Ukoliko dođe do promjene u kategoriji doma odmah nas obavijestite. Svaki naredni obračunski mjesec NETBIT j.d.o.o. ima pravo bez prethodne najave ispostavljati fakturu za novu veličinu liste korisnika.
10.3. Vaša je obveza da samostalno pratite mjesečno korištenje za određeni broj pretplata. NETBIT j.d.o.o. nema obvezu informirati Vas o prekoračenju ugovorenog mjesečnog limita.
10.4. Po primitku potpisane narudžbenice i dostave svih potrebnih materijala stručnjaku za izradu Vašeg korisničkog računa, odrađene edukacije, te po uplati troška za početno postavljanje vašeg korisničkog računa ukoliko je primjenjivo, biti će Vam omogućeno korištenje DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE
10.5. Iznimno, kada je riječ o velikom broju korisnika ili izuzetnom malom, moguće je dogovoriti izdvojeni način suradnje koji se temelji na broju korisnika, umjesto na kategoriji objekta.

11. Korištenje DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE
11.1. Za korištenje DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE potrebna je Licenca. Za Licencu će Vam biti izdan račun početkom svakog mjeseca.
11.2. Cijena pretplate na Licencu može biti podložna određenim ograničenjima, primjerice u odnosu na maksimalni broj krajnjih korisnika. Ukoliko dođe do prekoračenja navedenih ograničenja, NETBIT j.d.o.o. ima pravo naplatiti dodatnu naknadu.
11.3. Ugovor o licenci stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem ste potpisali i dostavili narudžbenicu. U slučaju da potpišete i vratite narudžbenicu tijekom posljednjeg tjedna u mjesecu, Vaš Ugovor o licenciji neće stupiti na snagu isti mjesec, već početkom sljedećeg mjeseca.

12. Dodatne usluge
12.1. NETBIT j.d.o.o. pored samog DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE softvera nudi i Usluge povezane sa korištenjem istog (npr. edukacija, dodatne konzultacije, dizajn i kodiranje html web predloška, usluge unosa podataka, i slično).
12.2. Cijena takvih Usluga navedena je u formalnoj pisanoj ponudi koju NETBIT j.d.o.o. dostavlja svojim Korisnicima. Usluge se naplaćuju po isporuci. Za veće projekte kao što su npr. integracije DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE na lokalnoj mreži računala bez korištenja interneta moguće je da ćemo od Vas tražiti plaćanje određenog dijela ukupne ponude na ime predujma. U takvom slučaju, NETBIT j.d.o.o. nema obveze započeti s pružanjem odnosne Usluge prije nego je cijeli iznos predujma uplaćen.
12.3. Ako Korisnik želi promijeniti konfiguraciju već postavljenog korisničkog računa, nakon isporuke i preuzimanja, naplatiti ćemo Vam naknadu koja se određuje na temelju broja stvarno utrošenih sati i važećih satnica. U pravilu, prije bilo kakvog rada, dostaviti ćemo Vam prijedlog s planiranim promjenama i pripadajućim troškovima.

13. Poštena upotreba
13.1. NETBIT j.d.o.o. primjenjuje politiku "Poštene upotrebe" u odnosu na količinu pohrane podataka i podatkovnog prometa.
13.2. NETBIT j.d.o.o. će nadzirati koliko se podataka i podatkovnog prometa koristi putem softvera. U slučaju prekomjerne upotrebe, upozorit ćemo Vas i ukoliko ne poduzmete odgovarajuće radnje nakon našeg upozorenja, imamo pravo nametnuti ograničenja upotrebe ili ograničiti pristup softveru.
13.3. Prekomjerna upotreba u svakom slučaju uključuje korištenje više od tri puta veće količine pohrane podataka i prometa podataka koje koriste drugi Korisnici s usporedivom pretplatom. U hitnim slučajevima imamo pravo intervenirati bez prethodnog upozorenja.

14. Pravila korištenja
14.1. NETBIT j.d.o.o. primjenjuje veći broj pravila korištenja DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE koje nudimo.
14.2. Obvezujete se zaštiti nas od i obeštetiti za bilo kakva potraživanja (za štete) trećih strana, kao i bilo kakve novčane kazne koje su nametnuli regulatori ili druga tijela u vezi s kršenjem takvih pravila korištenja. Ova obveza odnosi se na Vaše kršenje, kao i kršenje od strane osoba koje koriste softver putem računa koji je pod Vašom kontrolom.
14.3. Ne smijete koristiti DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJU za pohranu ili distribuciju sadržaja koji krši prava trećih strana (kao što su autorska prava ili prava na žig) ili koja su klevetnička, pogrdna, uvredljiva, rasistička, diskriminatorna ili provokativna.
14.4. Ne smijete pohranjivati ili distribuirati sadržaje putem našeg softvera na bilo koji način osim za koji je predviđen, a to je administracija korisnika i troškova doma za starije.
14.5. Kada koristite DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJU, morate djelovati u skladu s mjerodavnim pravom i propisima te pravilima zaštite osobnih podataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka) i zakonodavstvo koje se odnosi na distribuciju osobnih podataka.
14.6. Ne smijete koristiti DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJU na način koji ometa ili uzrokuje štetu NETBIT-u j.d.o.o. ili drugim Korisnicima, primjerice pokretanjem procesa ili programa za koja znate ili bi trebali znati da mogu odgoditi rad sustava DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJA.
14.7. Ne smijete koristiti DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJU za distribuciju zlonamjernog sadržaja, kao što su virusi, spyware ili malware te ogromne količine emailova.

15. Usluge izrade softvera
15.1. Ako NETBIT j.d.o.o. za Vas razviju određeni softver ili sadržaj na Vaš izričit zahtjev (rad po narudžbi) NETBIT j.d.o.o. zadržavaju prava Intelektualnog vlasništva u odnosu na isti, kako bi NETBIT j.d.o.o. mogli koristiti rad po narudžbi (bilo u dijelovima ili ne) za korist drugih Korisnika.
15.2. U tom pogledu NETBIT j.d.o.o. daje sljedeću Licencu:
(i) U slučaju prilagođenog softvera (i pripadajuće dokumentacije) dobiti ćete neisključivo pravo korištenja ovog prilagođenog softvera i dokumentacije za vrijeme trajanja Ugovora. Nije dopušteno na bilo koji drugi način prenijeti Licencu ili dati trećim osobama pristup prilagođenom softveru i dokumentaciji. NETBIT j.d.o.o. nije dužan pružiti izvorni kod prilagođenog softvera.
(ii) U slučaju drugih radova po narudžbi (na primjer izrada lokalnih stilova, logotipa, reklama, predložaka izgleda itd.) dobiti ćete neisključivo pravo korištenja rada po narudžbi tijekom i nakon prestanka Ugovora. Nije dopušteno Licencu prenositi trećim osobama.
(iii) Ako NETBIT j.d.o.o. u izradi koristi materijale ili softver (otvorenog koda) trećih osoba, obavijestit ćemo Vas o svim važećim uvjetima licence. Bilo koje naknade za licence bit će na Vaš trošak, osim ako nije drugačije dogovoreno.
15.3. Sljedeći postupak također se primjenjuje na razvoj rada po narudžbi:
(i) Prije izrade rada po narudžbi, funkcionalni i/ili tehnički zahtjevi koje isti treba ispuniti utvrđuju se savjetovanjem. Nakon toga ćemo razviti i isporučiti rad po narudžbi na način kako smatramo prikladnim.
(ii) U roku od 14 dana nakon isporuke dužni ste provjeriti ispunjava li rad po narudžbi funkcionalne i/ili tehničke zahtjeve. Ako nas ne obavijestite u pisanom obliku da rad po narudžbi nije zadovoljavajući u roku od 14 dana, smatrat će se da ste isti prihvatili bez prigovora.
(iii) Ako odbijete rad po narudžbi, potruditi ćemo se prilagoditi ga ili ćemo navesti razloge zbog kojih se argumenti koje ste iznijeli ne mogu primijeniti. Nakon toga morati ćete provjeriti je li rad po narudžbi zadovoljavajući, ponovno u roku od 14 dana.
(iv) Ako više puta odbijete rad po narudžbi, obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. U tom slučaju morate platiti samo za usluge i radno vrijeme koje smo već odradili, ali (više) ne smijete koristiti rad po narudžbi.
15.4. Ako nam dostavite (izvorne) materijale za izradu rada po narudžbi, obvezujete se zaštititi nas od i obeštetiti za bilo kakva potraživanja trećih osoba koje tvrde da (izvorni) materijali krše prava Intelektualnog vlasništva ili su na drugi način nezakoniti.
15.5. Ako ne slijedite gore opisani postupak, zadržavamo pravo naplatiti Vam (razvojne) Usluge koje su već pružene.

16. Zaposlenici
16.1. Tijekom trajanja Ugovora ili u roku od godinu dana nakon prestanka Ugovora, nije dopušteno zaposliti radnike NETBIT-a j.d.o.o., niti oni smiju na bilo koji način (izravno ili neizravno) obavljati rad za Vas izvan radnog vremena. Jedina iznimka je ako smo dali naš prethodni pisani pristanak.
16.2. Zaposlenikom se smatraju sve osobe koje su u radnom odnosu u NETBIT j.d.o.o. ili u bilo kojoj od naših podružnica ili su bile u radnom odnosu u NETBIT j.d.o.o. ne više od 6 mjeseci prije sklapanja Ugovora.

17. Odgovornost
17.1. NETBIT j.d.o.o. vodi veliku brigu o Proizvodima i Uslugama koje isporučuje svojim Korisnicima, ali ne može u potpunosti isključiti pogreške. U malo vjerojatnom slučaju nastanka štete, naša je odgovornost, iz bilo kojeg razloga, ograničena u skladu sa sljedećim pravilima:
(i) NETBIT j.d.o.o. odgovara do iznosa koji nam dugujete prema Ugovoru. Ako je Ugovor zaključen na razdoblje duže od 1 godine, NETBIT j.d.o.o. odgovara do iznosa koji dugujete u godini u kojoj je šteta nastala, do maksimalnog godišnjeg iznosa od 4.991,60 HRK za Ustanovu za starije, odnosno 3.325,00 HRK za Obiteljski dom za starije. Ovaj režim odgovornosti primjenjuje se bez obzira na broj događaja i broj Ugovora koje ste sklopili s NETBIT j.d.o.o. ili njegovim podružnicama.
(ii) NETBIT j.d.o.o. nije odgovoran u slučajevima Više sile, kao što su smetnje u radu Interneta ili telekomunikacijske opreme, mrežni napadi, prekidi napajanja, napadi zlonamjernog softvera ili virusa, nedostaci od strane o kojima NETBIT j.d.o.o. ovisi o izvršenju Ugovora, kvarovi na robi, opremi ili softveru čiju ste uporabu od strane NETBIT j.d.o.o. odobrili, požar, poplave, bolest, izostanak zaposlenika ili vladine mjere.
(iii) NETBIT j.d.o.o. niti u kojem slučaju neće biti odgovaran za izgubljenu dobit, izgubljenu uštedu ili gubitak pohranjenih podataka i štetu uzrokovanu prekidom poslovanja.
(iii) Bilo kakva šteta mora biti prijavljena NETBIT-u j.d.o.o. što je prije moguće. Pravo na odštetu prestaje ako ne obavijestite NETBIT j.d.o.o. o šteti u roku od 30 dana od nastanka štete.
17.2. Gore opisana shema odgovornosti ne odnosi se na štetu koja je rezultat namjere ili krajnje nepažnje od strane zaposlenika NETBIT j.d.o.o., ili koja je posljedica smrti ili tjelesne ozljede.

18. Promjene cijena
18.1. NETBIT j.d.o.o. ima pravo povećati ugovorene cijene jednom godišnje za najviše 5 posto, bez traženja Vašeg pristanka.
18.2. U slučaju drugog ili višeg povećanja cijena, imate pravo raskinuti Ugovor u roku od 14 dana od obavijesti o promjeni cijena. Osim ukoliko trajanje pojedinog Ugovora ne ističe ranije, u takvom slučaju primjenjuje se otkazni rok od 6 mjeseci. Za vrijeme trajanja otkaznog roka, primjenjuju se prethodno ugovorene cijene.
18.3. Promjene cijena koje provodimo primjenjuju se i na već sklopljene Ugovore. Međutim, postoji nekoliko iznimaka:
(i) Promjene cijena ne utječu na već sklopljene Ugovore za koje je ugovorena fiksna cijena.
(ii) Promjene cijena ne utječu na već kupljene kredite koji se mogu koristiti putem softvera.

19. Promjene Općih uvjeta
19.1. NETBIT j.d.o.o. kontinuirano poboljšava Proizvode i Usluge, što može rezultirati i promjenama ovih Općih uvjeta. NETBIT j.d.o.o. će ažurirati Opće uvjete što je češće moguće i najaviti će bilo kakve promjene putem e-maila.
19.2. Ako se ne slažete s promjenom koju je uveo NETBIT j.d.o.o., imate pravo uložiti prigovor u roku od 14 dana od obavijesti. U međusobnom dogovoru mogu se usuglasiti određene prilagodbe. Ako NETBIT j.d.o.o. odluči nastaviti sa provođenjem najavljene izmjene s kojom niste suglasni, imate pravo raskinuti ugovor sukladno pravilima o otkazivanju ugovora.

20. Obustava i prekid
20.1. Nije moguće raskinuti Ugovor prije isteka roka na koji je zaključen.
20.2. Ugovor zaključen na određeno vrijeme može se raskinuti pisanim putem samo na kraju roka na koji je zaključen, uz otkazni rok od 3 mjeseca. Ugovor zaključen na neodređeno vrijeme može se raskinuti u svako doba pisanim putem uz otkazni rok od 3 mjeseca.
20.3. NETBIT j.d.o.o. ima pravo ukinuti Vaš korisnički račun u bilo koje vrijeme, u kojem slučaju ako je to moguće biti će Vam vraćen proporcionalni dio Vašeg predujma ili nadoknađeni neiskorišteni krediti. Nećete imati pravo na povrat ili naknadu ako postoji opravdani razlog za raskid, poput kršenja ovih Općih uvjeta ili naših pravila korištenja.
20.4. NETBIT j.d.o.o. ima pravo odmah obustaviti (prekinuti) isporuku Proizvoda ili Usluga ili raskinuti ugovor bez otkaznog roka u slijedećim slučajevima:
(i) Niste platili ugovorenu cijenu u ugovorenom roku plaćanja, ili ste prekršili pravila korištenja ili druge obveze iz Ugovora, osim ako je ova obveza od manje važnosti.
(ii) Zbog kašnjenja s Vaše strane (npr. zbog ne pružanja informacija) ili nepredviđenih okolnosti, NETBIT j.d.o.o. više nije obvezan izvršiti Ugovor pod izvorno dogovorenim uvjetima.
(iii) Podnosite zahtjev za moratorij u ispunjenju obveza, zahtjev za pokretanje predstečajnog, stečajnog postupka ili je takav postupak već pokrenut, prekidate svoje poslovne aktivnosti ili raspuštate ili likvidirate svoje društvo.
(iv) prestanka prava NETBIT j.d.o.o. na pružanje Usluga ili prodaju Proizvoda, odnosno davanje Licence.
20.5. U slučaju raskida Ugovora, NETBIT j.d.o.o. ima pravo trajno obrisati Vaš račun i povezane podatke, uključujući sve prenesene dokumente i baze podataka s naše platforme. U slučaju da ne pristupite Vašem korisničkom računu duže od 3 mjeseca, možemo smatrati kako je Vaš račun „neaktivan“ i trajno ga izbrisati zajedno sa povezanim podacima.
20.6. Ako NETBIT j.d.o.o. odluči obustaviti ili otkazati isporuku Proizvoda ili Usluga, to ne znači odricanje niti utječe na njegovo pravo na naknadu štete ili druga pravna sredstva koja mu inače pripadaju.

21. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova
21.1. Svi Ugovori koje NETBIT j.d.o.o. sklapa sa svojim Korisnicima podložni su zakonima Republike Hrvatske.
21.2. Ako dođe do spora oko Ugovora ili Proizvoda i Usluga koje pruža NETBIT j.d.o.o., za takve sporove će biti nadležan sud prema mjestu gdje NETBIT j.d.o.o. ima registrirano sjedište, trenutno u Zagrebu.
21.3. NETBIT j.d.o.o. zadržava pravo spor pokrenuti pred sudom koji bi na drugi način bio nadležan za suđenje.
21.4. Prihvatom naše ponude i potpisom narudžbenice izričito izjavljujete i jamčite da ćete koristiti DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJU u skladu s mjerodavnim pravom i propisima. Dužni ste utvrditi jesu li naše usluge prikladne za Vas s obzirom na bilo koje propise poput zakona Europske unije o privatnosti podataka ili drugih zakona. Ako ste podložni propisima i koristite našu Uslugu, tada nismo odgovorni ako naša Usluga ne ispunjava te zahtjeve jer ste dužni prilagoditi uslugu na način da ispunjava sve uvjete ili nas obavijestiti da mi to učinimo ukoliko je moguće i prihvatljivo.

II/ ODRŽAVANJE I PODRŠKA

Help Desk
Ukoliko imate bilo kakvih općih ili tehničkih upita o našem softveru, molimo kontaktirajte naš Tehnička podrška / Customer support (netbit.hr) help desk. Help desk je dostupan od ponedjeljka do petka između 9:00 i 17:00 sati (CET - srednjoeuropsko vrijeme) na telefonskom broju (+385)  95 385 4465, osim na blagdane i druge zakonom propisane neradne dane. Samo osobe s kojima je NETBIT j.d.o.o. direktno sklopio Ugovor i imaju administratorski račun unutar DOM.HR Pametni dom WEB APLIKACIJE, mogu kontaktirati help desk podršku. NETBIT j.d.o.o. neće pružati korisničku niti tehničku podršku osobama koje je Klijent koji ima administratorski račun ovlastio da kontaktira help desk.

Održavanje
NETBIT j.d.o.o. nastoji ažurirati softver i povremeno će vršiti ažuriranje i nadogradnju kako bi se popravile pogreške, unaprijedila sigurnost, dodale funkcionalnosti ili unaprijedio i poboljšao rad softvera.
S vremena na vrijeme, NETBIT j.d.o.o. može softveru dodati ili izmijeniti postojeće funkcionalnosti, prema vlastitom nahođenju. Radovi održavanja mogu rezultirati privremenom nemogućnošću korištenja softvera. Kako bi se smanjile neugodnosti zbog privremene nemogućnosti korištenja softvera, planirano održavanje će biti objavljeno a Klijenti obaviješteni.
Osim gore opisanih planiranih radova na održavanju, ponekad može biti potrebno provesti održavanje u hitnim slučajevima (na primjer, ako se u softveru otkriju kritične pogreške). Održavanje u hitnim slučajevima može se provesti i bez najave, pri čemu nastojimo u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti neugodnosti.

Sigurnosne kopije
NETBIT j.d.o.o. svakodnevno radi sigurnosne kopije konfiguracija, datoteka i podataka koje pohranjujete putem softvera. Te sigurnosne kopije čuvaju se 30 dana, nakon čega se brišu ili se preko njih prepisuju druge kopije.
Osnovna svrha sigurnosnih kopija je vraćanje softvera ili datoteka i podataka u slučaju katastrofalnih događaja. U takvim slučajevima, vratiti ćemo sigurnosnu kopiju bez naplate. Ako su datoteke ili podaci izgubljeni, a to nije zbog nedostataka koji se mogu pripisati softveru, (na primjer, ukoliko je netko od Vaših zaposlenika slučajno izbrisao datoteku ili podatke), možemo Vam naplatiti troškove i sate povezane s vraćanjem sigurnosnih kopija a kako je navedeno na stranici Cjenik korištenja programa – Pametni dom.
Nije moguće vratiti pojedinačne datoteke ili podatke. Ako se vraća sigurnosna kopija, bilo koje (promjene) datoteka ili podataka pohranjenih nakon vremena sigurnosne kopije biti će izgubljeni.

III/ OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Općenito
Prilikom korištenja naših proizvoda i usluga, NETBIT j.d.o.o. može obrađivati osobne podatke u Vaše ime. Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), o tome je potrebno zaključiti ugovor.
To činimo putem ovih Uvjeta.
Pojmovi iz ovih Općih uvjeta koji su definirani u GDPR-u imaju značenje kao što je to definirano u GDPR-u. Kod obrade osobnih podataka, NETBIT j.d.o.o. je "Izvršitelj obrade", vi ste "Voditelj obrade" u smislu GDPR-a.
Obveze koje proizlaze iz ovih Uvjeta se primjenjuju također na naše zaposlenike koji obrađuju osobne podatke i na bilo koju treću stranu koja obrađuje po našim uputama osobne podatke.

Vrste osobnih podataka i kategorije subjekata podataka ili podataka ispitanika
Osobni podaci koje NETBIT j.d.o.o. može obrađivati prema Vašim uputama, ovisno o proizvodima i uslugama koje ste kupili, uključuju:
(i) podatke o korisnicima i njihovim skrbnicima;
(ii) kontakt podatke (uključujući minimalno ime, adresu i grad, adrese e-pošte i telefonske brojeve);
(iii) tehničke podatke (uključujući IP adrese i informacije o pregledniku);
(iv) podatke za prijavu (uključujući korisnička imena i lozinke); (v)podatke o plaćanju (uključujući brojeve računa ali ne podatke o kreditnoj kartici);
(vi) druge podatke pohranjene putem softvera i / ili koje su nam na drugi način dostavljene za obradu.
Ovisno o proizvodima i uslugama koje ste kupili, ti se osobni podaci mogu odnositi na sljedeće kategorije:
(i) Vaše zaposlenike, vaše korisnike i njihove skrbnike;
(ii) druge osobe koje koriste softver pod Vašom pretplatom; i
(iii) osobe kojima se poruke šalju pomoću softvera, kao što su e-pošta i SMS.

Obrada osobnih podataka Tijekom izvršavanja ugovora, NETBIT j.d.o.o. će obrađivati osobne podatke samo pod Vašim ovlastima i pod Vašom izričitom konačnom odgovornošću. Nećemo obrađivati podatke u vlastite svrhe i obrađivati ćemo samo osobne podatke tijekom trajanja ugovora. Prilikom obrade osobnih podataka pridržavat ćemo se odredbi koje se primjenjuju na nas u skladu s GDPR-om.
Vi nam pri tome jamčite da dostavljeni osobni podaci i upute za obradu osobnih podataka nisu nezakoniti i ne krše prava osoba na koje se podaci odnose ili trećih osoba. Nadalje, jamčite da su sve obveze obavještavanja i zahtjevi za pristanak koji proizlaze iz važećih zakona, uključujući Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o telekomunikacijama, poštovani prilikom korištenja softvera. Oslobađate nas od bilo kakvih potraživanja od ispitanika ili trećih strana, kao i od svih novčanih kazni koje su nametnuli regulatori ili druga tijela zbog nepoštivanja tih jamstava.

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje
NETBIT j.d.o.o. može obrađivati osobne podatke u zemljama unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Prilikom obrade osobnih podataka izvan EGP-a, zatražiti ćemo Vašu prethodnu suglasnost. Na Vaš zahtjev, pružit ćemo Vam pregled zemalja u kojima se obrađuju osobni podaci.

Uključivanje trećih strana
Dajete nam dopuštenje da angažiramo treće strane (koje se također nazivaju "pod-izvršitelji obrade") u obradi osobnih podataka. Ako namjeravamo zaposliti nove pod-izvršitelje, unaprijed ćete o tome biti obaviješteni putem e-pošte. Možete se protiviti korištenju određenog pod-izvršitelja, ali samo ukoliko za to postoje dobri razlozi. Molimo, imajte na umu da možda nećemo biti u mogućnosti (ili nastaviti) Vam pružati naše proizvode i / ili usluge u cijelosti ako relevantni pod-izvršitelj ne može biti uključen.
Ukoliko se protivite angažmanu pod-izvršitelja, pokušati ćemo pronaći rješenje u dogovoru s Vama. Ako se rješenje ne može pronaći u roku od 30 dana nakon što ste to najavili putem e-pošte, imate pravo raskinuti ugovor, a mi imamo mogućnost i dalje angažirati relevantnog pod-izvršitelja.

Sigurnost
Poduzimamo sve napore kako bismo proveli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od gubitka ili bilo kojeg oblika nezakonite obrade (kao što je neovlašteno otkrivanje, pogoršanje, promjena ili prijenos osobnih podataka). U tom kontekstu primjenjujemo sigurnosna pravila koja redovito ažuriramo (za trenutnu verziju posjetite odjeljak Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka na web-lokaciji https://dom.hr/privatnost-podataka/).  Ako želite da NETBIT j.d.o.o. obrađuje osobne podatke osim onih opisanih u ovim Uvjetima, ili da obrađuje posebne osobne podatke, morate nas o tome unaprijed obavijestiti. U dogovoru s Vama, procijeniti ćemo treba li poduzeti dodatne tehničke i organizacijske mjere i ukoliko da, koji su uz to povezani troškovi.

Povreda podataka
U slučaju povrede osobnih podataka, NETBIT j.d.o.o. nastoji odmah prijaviti kršenje podataka, u svakom slučaju najkasnije u roku od 48 sati od njegovog otkrivanja. Nakon toga morate procijeniti da li morate obavijestiti nadležna nadzorna tijela (AZOP) i ako je potrebno, korisnike (i djelatnike). Ako je to potrebno prema važećim zakonima i propisima, NETBIT j.d.o.o. će surađivati u informiranju nadležnih regulatora i korisnika (pretplatnika).

Revizija
Imate pravo provoditi revizije od strane neovisnog ICT stručnjaka koji je sa Vama vezan ugovorom o čuvanju povjerljivosti, kako bi provjerili poštivanje ugovora o obradi osobnih podataka navedenih u ovim Uvjetima.
Prije nego što provedete reviziju, provjerite s nama da li već postoje revizorska izvješća, primjerice revizije koje je proveo sam NETBIT j.d.o.o. ili drugi korisnici. Ako postoje revizorski izvještaji, imate pravo provesti dodatnu reviziju samo ako za to postoje opravdani razlozi. Razumni argumenti mogu uključivati činjenicu da su dostupna revizorska izvješća zastarjela ili ne pružaju dovoljno informacija o usklađenosti s sporazumima o obradi osobnih podataka.
Datum revizije će biti naknadno dogovoren i provodit će se najviše jednom godišnje. NETBIT j.d.o.o. će pružiti svu razumnu suradnju u reviziji i pružiti sve potrebne informacije ICT stručnjaku. NETBIT j.d.o.o. će svoje zaposlenike učiniti dostupnim ICT stručnjaku, u onoj mjeri u kojoj je to razumno potrebno.
NETBIT j.d.o.o. će u dogovoru s Vama procijeniti nalaze ICT stručnjaka. Ako revizija daje povod za to, promjene će implementirati NETBIT j.d.o.o. i/ili Vi. Troškove revizije (uključujući troškove razumno nastale NETBIT-u j.d.o.o.) su Vaš teret.

Zahtjevi klijenata i korisnika
Ukoliko se Vaši korisnici obrate NETBIT j.d.o.o. sa zahtjevom za ostvarivanje zakonskih prava, kao što je pravo na pristup osobnim podacima, NETBIT j.d.o.o. će Vam proslijediti zahtjev i o tome obavijestiti korisnika. Nakon toga ćete morati samostalno obraditi zahtjev. Ako Vam je potrebna podrška od NETBIT j.d.o.o., možemo Vam naplatiti nastale troškove.

Brisanje podataka
Ukoliko se ugovor raskine ili istekne, a isti ne produži, odmah ćemo uništiti osobne podatke koje obrađujemo u Vaše ime. Ako je dogovoreno da će NETBIT j.d.o.o. pružiti podršku pri migraciji na drugog davatelja usluge koju pruža NETBIT j.d.o.o., osobni podaci mogu još uvijek biti obrađeni od strane NETBIT-a j.d.o.o. tijekom procesa migracije. U tom slučaju, osobni podaci bit će uništeni odmah po završetku procesa migracije.